พร้อมจอง s35 s36 s37 s38 s39 s40
BLACK >3 >3 0 >3 >3 >3
BROWN >3 >3 0 0 3 2
CREAM >3 >3 >3 >3 >3 >3
GREY >3 >3 >3 >3 >3 >3
ติดจอง s35 s36 s37 s38 s39 s40
BLACK - 1 - 1 - -
BROWN - - - - - -
CREAM - - - - - -
GREY - - - - - -