พร้อมจอง s35 s36 s37 s38 s39 s40
BLACK 0 0 0 0 0 0
CREAM 1 0 0 0 0 1
ติดจอง s35 s36 s37 s38 s39 s40
BLACK - - - - - -
CREAM 1 - - - - -