พร้อมจอง s36 s37 s38 s39 s40
BLACK 0 0 0 1 0
BLUE 0 0 1 1 0
BROWN 0 0 0 0 0
GREY 0 0 0 0 0
RED 0 0 2 0 0
ติดจอง s36 s37 s38 s39 s40
BLACK - - - - -
BLUE - - - - -
BROWN - - - - -
GREY - - - - -
RED - - 1 - -