พร้อมจอง s35 s36 s37 s38 s39 s40
BLACK >3 3 >3 >3 >3 3
CREAM 3 2 2 2 2 2
GREY >3 1 1 >3 3 >3
ติดจอง s35 s36 s37 s38 s39 s40
BLACK - 1 - - - 1
CREAM - - - - - -
GREY - - - - - 2