พร้อมจอง s35 s36 s37 s38 s39 s40
BLACK >3 0 0 0 0 2
CREAM 3 1 0 1 3 0
GREY >3 0 1 0 0 3
ติดจอง s35 s36 s37 s38 s39 s40
BLACK - - - - - -
CREAM - 1 - - - 1
GREY - - - - - -